اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، ( که اکنون دارم )

شایان گل

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، به جای آن که انگشت اشاره ام را به سوی او بگیرم، در کنارش می نشستم، انگشتهایم را در رنگ فرو می بردم و با او نقاشی می کردم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم، به او نگاه می کردم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، به جای اصول راه رفتن، اصول پرواز کردن و دویدن را با او تمرین می کردم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، از جدّی بودن دست برمی داشتم و بازی را جدّی می گرفتم.

  شایان

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، با او در مزارع می دویدم وبا هم به ستارگان خیره می شدیم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، کمتر سخت میگرفتم و بیشتر تأییدش می کردم.

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، اوّل احترام به خودش را به او می آموختم بعد احترام به دیگران را..

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم، بیشتر از آن که عشق به قدرت را یادش بدهم، قدرت عشق را یادش می دادم.

خوشبختانه حالا من و مامان شایان و خود شایان و بسیار کسانی که هنوز کودکشان بزرگ نشده این فرصت را دارند تا با کودکشان بازی کنند و لذت ببرند تا زمان از دست نرود و افسوس نخوریم.

/ 0 نظر / 9 بازدید