روز پر پولی دلی داشته باشید

این سلامه سومین برنامه من در تاریخ ۲۰/۳/۹۱بود. روسری سبز سرم کرده بودم موضوع برنامه چشم وهم چشمی بود وخلاصه خوب بود تهیه کننده هم راضی بود .خدا راشکر .

 

فکر می کنم هر روز هم بهتر بشه

 

خوشحالم

چهارشنبه  شایان عزیزم با شش سالگی خداحافظی می کنه

عزیزم ُامیدم وجودم ُنیازم تولدت مبارک

شروع هفت سالگی وپاگذاشتن به دنیای کودکی از خردسالی ُشروع مدرسه  مبارک

باور کن شایان جان دیروز که از برنامه برگشتم دستامو با خوشحالی گرفتی وگفتی چرا توبرنامه همش به من نگاه می کردی .قشنگترین وبامزهترین حرفی بود که شنیدم .وجودم دوست دارم .

 ساعت ۳:۴۵دقیقه است ُالانه که بیام دنبالت بریم خانه .

بابا فردین یه کار سوم خوب پیدا کرده ُدائی مسعود رفته پیش اسفندیاری برای کارحرف بزنه .محمود هم اولین ماه کارمندی راتجربه کرد .

سه شنبه می ریم همدان تولد تو عزیز دل را جشن بگیریم .

به امید شادی همه

مامان

/ 0 نظر / 10 بازدید