وزن شایان تا نوزده ماهگی

تولد :  سه کیلو و پنجاه گرم

هجده روزگی : سه کیلو و هشتصد

سی روزگی : چهار کیلو و هشتصد

سی و سه روزگی : پنج کیلو

چهل روزگی : پنج کیلو و صد و پنجاه گرم

چهل و سه روزگی : پنج کیلو وششصد گرم

پنجاه روزگی : شش کیلو و سیصد

دو ماهگی : هفت کیلو و صد

قبل از چهار ماهگی ک هفت کیلو و پانصد گرم

چهار ماهگی :  هفت کیلو و نهصد گرم

دو هفته به پنج ماهگی : هشت کیلو و سیصد

یک هفته به نه ماهگی : ده کیلو و هشتصد

یازده ماهگی :  یازده کیلو  و هشتصد

یک سالگی :  دوازده کیلو و صد گرم

یک سال و هفت ماهگی : سیزده کیلو و هشتصد

نوشته شده توسط مامان شایان

/ 0 نظر / 14 بازدید