اولین برف امسال شایان

دیشب با شایان رفتیم پارک جمشیدیه تا از هوای دلپذیر کوهستانی استفاده کنیم آقا شایان تو ماشین خوابید و جلوی پارک هرچه کردیم بیدار نمی شد.

خلاصه بیدار که شد کلی گریه و ناراحتی کرد و گفت خوابم میاد! ما هم به ناچار برگشتیم وسط های راه گفت بابا بریم پارک ولی باید منو بغل کنی! منهم قبول کردم و برگشتیم پارک

اما انقدر گفت خسته ام خوابم میاد برگشتیم حتی بارش برف هم براش جذاب نبود و تازه می گفت اینها حشره ان ؛ برف نیستند!

به هرحال برگشتیم و شایان هم یک ضرب خوابید و تو رستوران هم بیدار نشد تا شام بخوره و تا صبح خوابید صبح که داشت میرفت مهد تازه متوجه برف شد و کلی کیف کرد و می گفت بریم آدم برفی درست کنیم.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید